Фінанси

Право користування активом

Право користування активом - це право орендаря на використання активу протягом усього терміну оренди. Актив розраховується як початкова сума зобов'язання з оренди, плюс будь-які орендні платежі, здійснені орендодавцю до дати початку оренди, плюс будь-які початкові понесені прямі витрати за мінусом будь-яких заохочувальних стимулів.

Період амортизації активу, що має право користування, починається з дати початку оренди до початку кінця строку оренди або закінчення строку корисного використання активу. Виняток становить випадки, коли є достатньо впевненим, що орендар скористається опцією придбання активу, і в цьому випадку період амортизації закінчується до кінця строку корисного використання активу.

Якщо визначено, що актив, що користується правом користування, знецінений, знецінення негайно реєструється, зменшуючи тим самим балансову вартість активу. Подальше вимірювання обчислюється як балансова вартість безпосередньо після операції з знецінення, мінус будь-яка наступна накопичена амортизація.

Після припинення договору оренди актив із правом користування та пов'язане з ним зобов'язання з оренди вилучаються з книг орендаря. Різниця між двома сумами враховується як прибуток або збиток на той момент.